Upadłość konsumencka jest możliwością oddłużenia, oferowaną przez polskie prawo osobom fizycznym, które znalazły się w złej sytuacji finansowej. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, by ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien spełniać szereg wymogów i być uzupełniony o wymagane prawem dokumenty. Jeśli zależy Ci na poprawnie skonstruowanym i kompletnym wniosku, który zostanie przyjęty przez sąd bez zastrzeżeń, skorzystaj z fachowej pomocy prawnej.

Regulacje dotyczące procedury przeprowadzania upadłości konsumenckiej zostały zawarte w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r.

Kto i gdzie składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Osobami uprawnionymi do skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej są konsumenci, czyli osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej w dniu składania wniosku. Wniosku nie mogą złożyć też osoby, które tylko zawiesiły działalność gospodarczą.

Jeśli upadłość chcą ogłosić osoby pozostające w związku małżeńskim, każde z małżonków powinno złożyć osobny wniosek. Dla usprawnienia procedury, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia dedykowany formularz, którego wzór można znaleźć w internecie.

Wniosek w dwóch egzemplarzach należy złożyć do sądu upadłościowego, czyli sądu rejonowego – sądu gospodarczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jeśli dotyczy Cię upadłość konsumencka Gdańsk, odpowiedni będzie np. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ lub Gdańsk-Południe.

Niewypłacalność dłużnika

Niezbędnym warunkiem do ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest popadnięcie w stan niewypłacalności. Znowelizowane przepisy Prawa upadłościowego z marca 2020 roku wprowadzają zmianę, która ma umożliwić przeprowadzenie postępowania upadłościowego wyłącznie na podstawie spełnionej przesłanki niewypłacalności.

Pojęcie niewypłacalności nie jest zdefiniowane przez Ustawodawcę, ale w praktyce przyjmuje się, że jest to stan zadłużenia, który pogłębia się bez względu na działania podejmowane w celu zmniejszenia wysokości zobowiązań.

Wniosek o upadłość konsumencką – co musi zawierać?

Wymagane składniki wniosku o upadłość konsumencką to:

imię, nazwisko, adres, nr PESEL oraz NIP wnioskodawcy (jeśli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, należy także podać te same dane dotyczące współmałżonka oraz oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim),

informacja o tym, czy dłużnik pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej oraz dokumenty potwierdzające rozszerzenie/ograniczenie wspólności majątkowej,

informacja o ewentualnych czynnościach prawnych, które w ciągu minionych dziesięciu lat były dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli,

wskazanie wszystkich Urzędów Skarbowych, które były właściwe dla wnioskodawcy w ciągu ostatnich pięciu lat,

informacja, czy dłużnik prowadził działalność gospodarczą w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką oraz, czy i z jakim skutkiem było w stosunku do niego prowadzone postępowanie upadłościowe,

informacja, czy dłużnik w ciągu ostatniego roku był wspólnikiem spółek prawa handlowego,

wskazanie okoliczności, które wyjaśniają ubieganie się o ogłoszenie upadłości przysługujące osobie fizycznej oraz przedłożenie odpowiednich dokumentów, które uprawdopodobniają wskazany stan. Dokumenty muszą potwierdzać, że niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych okoliczności, a dłużnik nie przyczynił się do zaistniałej sytuacji finansowej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony, nawet jeśli konsument posiada wyłącznie jednego wierzyciela.

Podziel się