Renta jest rodzajem świadczenia, przyznawanym przez ZUS osobom, które w wyniku choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej i tym samym straciły źródło dochodów. Z tego powodu, ich sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu, tym bardziej jeśli wymagają specjalistycznego leczenia i rehabilitacji.

Najważniejszym wymogiem do osoby ubiegającej się o przyznanie renty jest konieczność odprowadzania składek oraz prawo do otrzymywania emerytury.

Sprawy formalne

Zgodnie z przyjętym prawem i odpowiednimi rozporządzeniami ministra polityki społecznej, renta może być przyznana na okres maksymalnie 5 lat, po upływie którego oczywiście można ubiegać się o jego przedłużenie.

Co ważne, przyznanie najdłuższego okresu wypłaty świadczenia, odbywa się w oparciu o orzeczenie lekarskie, zgodnie z którym nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Lekarz ustala przy tym stopień naruszenia sprawności organizmu, będący wynikiem schorzenia osoby ubezpieczonej, przy czym stan zdrowia powinien mieć bezpośrednie przełożenie na niezdolność do pracy. Pod lupę trafiają również takie informacje o ubezpieczonym, jak jego wiek, wykształcenie, kwalifikacje, predyspozycje psychofizyczne oraz możliwość ewentualnego przekwalifikowania się.

Kiedy można ubiegać się o rentę?

Osoba, która ubiega się o przyznanie renty, powinna spełnić szereg kryteriów. Warunkiem koniecznym jest stwierdzona i potwierdzona odpowiednim orzeczeniem niezdolność do pracy. Urzędnicy ZUS wymagają ponadto odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego, których długość zależy przede wszystkim od wieku ubezpieczonego.

Okres ten wynosi rok w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat. Jeśli niezdolność ta powstała w wieku od 20 do 22 lat, okres ten wydłuża się do 2 lat, natomiast jeśli niezdolność wynikła w okresie między 22 a 25 rokiem życia, okres wynosi 3 lata.

Ostatnia grupa, to niezdolność do pracy w okresie od 25 do 30 lat oraz powyżej 30 roku życia, gdzie okresy te wynoszą odpowiednio 4 lata i 5 lat.

Bardzo ważnym warunkiem przyznawania renty jest również kwestia składek – renta wypłacana jest w przypadku powstania niezdolności do pracy w okresie składkowym, czyli zatrudnienia, lub nieskładkowym (np. w czasie zwolnienia chorobowego czy wychowawczego).

Samo uzyskanie niezdolności do pracy nie jest tożsame z przyznaniem prawa do otrzymania renty z tego samego tytułu. Konieczne jest w tym celu złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS o przyznanie renty i spełnienie omawianych wcześniej warunków.

Pogorszenie stanu zdrowia

Zdarza się, że przyznana renta przestaje być wystarczająca, a powodem tego jest pogarszający się stan zdrowia. Sytuacja ta wymaga dodatkowego leczenia i pochłania dodatkowe koszty. Osoba ubezpieczona może wnioskować do ZUS o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Z pewnością, wymagane będą zaświadczenia lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia ubezpieczonego. Jeśli się okaże, że rzeczywiście wymaga on stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby, zostaje orzeczona jego pełna niezdolność do samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych, co otwiera drogę do ubiegania się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się