Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom szkoleń obejmujących zakres ochrony przeciwpożarowej. Skąd wynika taki obowiązek? Kto może przeprowadzić szkolenia PPOŻ?

Na każdym stanowisku bardzo ważne jest, żeby osoby zatrudnione wiedziały w jaki sposób ochronić życie i zdrowie, a także mienię oraz środowisko przed pożarem. Dlatego pracodawca musi spełnić obowiązek przeprowadzenia szkolenia PPOŻ. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej ściśle określa powinności pracodawcy, które obejmują:

  • wyposażenie obiektu w odpowiedni sprzęt gaśniczy,
  • przestrzegać wymagań przeciwpożarowych (budowlanych, technologicznych),
  • zapewnić konserwację i naprawę sprzętu gaśniczego,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku możliwość ewakuacji oraz przeprowadzenie akcji ratowniczej,
  • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • określić sposób postępowania podczas wystąpienia pożaru albo innego miejscowego zagrożenia.

Zakład pracy musi mieć wśród swoich pracowników osobę, która będzie odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową. Ta osoba musi mieć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, czyli mogą to być osoby zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej albo posiadać kwalifikacje, które określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej (konkretnie artykuł 4, punkt 2 a oraz punkt 2 b).

Szczegółowa zawartość programu szkolenia PPOŻ nie jest ujęta w ustawie, jednak przyjmuje się, iż powinien on być dostosowany do stanowiska, na którym zatrudniani są pracownicy. Dodatkowo, szkolenie przeciwpożarowe powinno być częścią szkolenia podstawowego wstępnego oraz instruktażu ogólnego.

Wszystkie wymienione szkolenia powinny obejmować nowo przyjętych pracowników. Instruktaż ma na celu zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi, które obowiązują w miejscu pracy, a także sposobami postępowania w momencie wystąpienia pożaru w obiekcie. Pracownicy powinni też poznać zasady bezpiecznej ewakuacji z budynku i obsługi dostępnego sprzętu gaśniczego a także muszą zostać poinformowani o potencjalnych zagrożeniach występujących w miejscu pracy.

Szkolenia przeciwpożarowe dla nowych pracowników muszą odbyć się w terminie sześciu miesięcy od momentu ich zatrudnienia. Jednak zalecane jest przeprowadzanie również szkoleń okresowych, które odświeżają ważne informacje i mogą zawierać również ćwiczenia praktyczne dostosowane do wykonywanego stanowiska. Warto nadmienić, iż szkolenia z zakresu wiedzy przeciwpożarowej kierowane są nie tylko do pracowników, ale też do pracodawców.

Najlepsze szkolenia PPOŻ znajdziesz na https://bhp-praktyk.pl/

Podziel się