Konsekwencje wypadku samochodowego to nie tylko stres i nerwy, to także powstała szkoda, a czasem również uszczerbek na zdrowiu, który może wpłynąć negatywnie na nasze plany życiowe. Jako osoba poszkodowana masz wówczas prawo dochodzić swoich roszczeń u ubezpieczyciela, aby ten wypłacił należne odszkodowanie.

Jego wysokość i rodzaj są określane przez towarzystwo i zależą bezpośrednio od rozmiaru i charakteru zdarzenia. Zdarza się, że powstały uszczerbek na zdrowiu staje się przeszkodą w wykonywaniu codziennych czynności i w powrocie do pracy zawodowej, wówczas można się ubiegać o rentę z polisy OC sprawcy danego zdarzenia.

W tym artykule dowiesz się, jakie są możliwości dochodzenia roszczeń po wypadku i w jaki sposób towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość odszkodowania.

Kiedy można się ubiegać o rentę alimentacyjną?

O rentę alimentacyjną może ubiegać się każda osoba, która w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia utraciła całkowitą lub czasową zdolność do wykonywania zawodu. Zaistniałe zdarzenie nie jest samo w sobie powodem do otrzymania takiego odszkodowania, muszą być spełnione niektóre warunki, określone w umowie ubezpieczeniowej.

Na jej otrzymanie wpływają m.in. okoliczności zdarzenia, rozmiar powstałej szkody i ich konsekwencje dla aktualnej sytuacji finansowej poszkodowanego. Mówiąc krótko, sytuacja w jakiej znalazł się poszkodowany musi mieć bezpośredni związek z zaistniałym zdarzeniem.

Ważny jest też fakt, że to właśnie to konkretne zdarzenie było przyczyną utraty czasowej lub całkowitej do wykonywania pracy zarobkowej. Wysokość renty alimentacyjnej po wypadku jest ustalana zgodnie z zasadą, że powinna ona zawierać co najmniej część dochodów które poszkodowany mógłby osiągnąć nie będąc w danej sytuacji.

Renta alimentacyjna z zasady powinna obejmować wszelkie wydatki konieczne dla leczenia, rekonwalescencji lub rehabilitacji, a także wydatki na leki i na podstawowe życiowe potrzeby. Nie ulega wątpliwości, osoba która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wymaga czasem bardzo długiego specjalistycznego leczenia, dlatego jej potrzeby są spore.

Należy również pamiętać o rodzinie i bliskich poszkodowanego, która przed wypadkiem była na jego utrzymaniu. Jeżeli nie mają oni z różnych przyczyn możliwości zatrudnienia, mogą liczyć na pomoc z tytułu renty alimentacyjnej. Podobnie jest w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, która wykupiła właściwą polisę, gwarantującą wypłatę renty osobom pozostającym do tej pory na jej utrzymaniu.

Renta alimentacyjna – od czego zacząć?

O rentę alimentacyjną mogą się ubiegać osoby, których utrzymanie ciążyło na poszkodowanym. Przede wszystkim są to dzieci i osoby niepełnoletnie, a w przypadku ich braku – może to być małżonek, rodzice lub rodzeństwo.

W szczególnych okolicznościach, prawo takie ma konkubent lub konkubina, którzy byli na utrzymaniu zmarłego lub mieli z nim wspólne gospodarstwo domowe. Oczywiście, fakt że osoba ubiegająca się o przyznanie renty alimentacyjnej nie jest nigdzie zatrudniona nie jest wystarczający.

Muszą bowiem zaistnieć przesłanki do tego, aby renta mogła zostać wypłacona. Takim argumentem może być niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej, na przykład z powodu inwalidztwa lub choroby uniemożliwiającej wykonywanie pracy.

Na wniosek osoby poszkodowanej, w przypadku jej śmierci – na wniosek osoby uprawnionej, zostaje wszczęta procedura roszczeniowa. Konieczne będzie okazanie ubezpieczycielowi należnej dokumentacji medycznej, faktur i paragonów poniesionych kosztów na leczenie, hospitalizację lub rehabilitację.

W przypadku śmierci poszkodowanego w wyniku danego zdarzenia, ubezpieczyciel będzie wymagał aktu zgonu, dokumentacji medycznej, a nawet opinii biegłych. Ustawodawca przewiduje okres 10 lat na wniesienie roszczenia, liczone od dnia zdarzenia, i okres 20 lat w sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu był wynikiem zbrodni lub występku.

Czym jest kapitalizacja renty powypadkowej i czy to się opłaca?

Inną możliwością uzyskaniem odszkodowania i alternatywą dla renty alimentacyjnej jest tak zwana kapitalizacja renty. Mówiąc bardzo ogólnie, to rodzaj jednorazowego świadczenia, przyznawanego w określonych sytuacjach.

Taka jednorazowa pomoc może znaleźć zastosowanie na przykład w sytuacji, gdy poszkodowany został inwalidą, a renta pozwoli mu przekwalifikować się i podjąć nową pracę. Kapitalizacja renty jest również świetnym pomysłem na opłacalną inwestycję, możemy bowiem z otrzymanych środków sfinansować zakup nieruchomości w celu jej wynajmu i otrzymywaniem środków z tego tytułu, którego zapewnią nam byt i pozwolą zatroszczyć się o przyszłość.

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się