Zjawisko, jakim są przestępstwa komputerowe, jest związane z rozwijającą się technologią. Do dokonywania tego typu czynów zachęca pozorna anonimowość, panująca w sieci. W artykule sprawdzamy, czym są przestępstwa komputerowe, a także weryfikujemy, co należy zrobić, gdy padniemy ich ofiarami!

Przestępstwa komputerowe stanowią te przestępstwa, do których użyto komputera. Przestępstwa komputerowe mogą być działaniami związanymi z charakterem informacji zawartych w systemie informatycznym, czynami będącymi naruszeniem praw autorskich, a także działaniami wymierzonymi przeciwko bezpieczeństwu danych.

Przestępstwa komputerowe a Kodeks Karny

Regulacje prawne dotyczące przestępstw komputerowych znajdują się w kilku rozdziałach Kodeksu Karnego. Nie zostały bowiem stypizowane w ramach jednego rozdziału, poświęconego wyłącznie przestępstwom tego rodzaju. Regulacje powiązane z przestępstwami komputerowymi możemy zatem znaleźć w rozdziałach poświęconych przestępstwom przeciwko ochronie informacji, przestępstwom przeciwko mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu lub przeciwko wiarygodności dokumentów.

Najczęściej spotykane przestępstwa komputerowe

Istotną kwestią jest rozróżnienie między oszustwem w Internecie a kradzieżą. W przypadku kradzieży obowiązują określone progi dotyczące wartości danego przedmiotu. Jeśli natomiast chodzi o oszustwa komputerowe, bardzo często zdarza się, że tego rodzaju przestępcy działają na większą skalę, dokonując oszustw na mniejsze kwoty.

Jednym z częściej spotykanych przestępstw jest hacking komputerowy, rozumiany jako włamanie do komputera oraz kradzież danych. Osoby, które nie są upoważnione do pozyskiwania pewnych informacji, nie powinny bowiem mieć do nich dostępu. W regulacjach prawnych niektórych krajów hacking jest wprost wymieniany jako rodzaj przestępstwa komputerowego.

Przestępstwem komputerowym podlegającym karze jest również podsłuch komputerowy, na którego temat regulacje znajdują się w artykule 267 Kodeksu Karnego. Przepis ten dotyczy naruszenia tajemnicy korespondencji m.in. za pośrednictwem systemu informatycznego lub właśnie urządzenia podsłuchowego.

Jeśli uzyskana w ten sposób informacja zostanie przekazana dalej, osobie, która dopuściła się tego czynu, będzie groziła odpowiedzialność karna również na mocy innych przepisów, takich jak przekazanie danych stanowiących tajemnicę służbową.

Bezpieczeństwo

Przestępstwa przeciwko mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu i inne

Rodzajem przestępstwa komputerowego może być również przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, które polega na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dotyczącego zdrowia i życia wielu osób. Następstwem tego rodzaju działań może być np. śmierć człowieka. Za tego rodzaju czyny sprawcy grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Jednym z częściej popełnianych przestępstw komputerowych są także przestępstwa przeciwko mieniu, które mogą polegać m.in. na kradzieży cudzego programu komputerowego czy też ich kopiowaniu, co stanowi naruszenie prawa autorskiego.

Jak zaznacza adwokat Krzysztof Śpiewak, z kancelarii adwokackiej z Poznania (https://smadwokaci.pl/), kolejnym często spotykanym przestępstwem komputerowym jest również phishing, polegający na podszywaniu się pod osoby lub instytucje. Celem takiego postępowania jest podstępne wyłudzenie danych, co z kolei grozi konsekwencjami w postaci kradzieży.

Tego rodzaju działanie zostało stypizowane w art. 287 Kodeksu Karnego, poświęconym prawnej regulacji oszustwa komputerowego. Zgodnie z tym przepisem, ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia krzywdy innej osobie, wpływa na przetwarzanie lub gromadzenie danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli natomiast przestępstwo to stanowi czyn mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Rozwój komputerowy oraz rozwój technologii w znacznym stopniu wpłynęły na nasze codzienne życie, w tym na kwestie dotyczące przestępstw, których ofiarami możemy się stać. Warto być osobą świadomą możliwych zagrożeń związanych z tego rodzaju działaniami. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie przestępstw komputerowych i wiążących się z nimi wielu negatywnych konsekwencji. 

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się